Politieke beweging in Leiden

social media------------------------ Beginselprogramma------------------------- contact

Laatste Nieuws

vijf zakken vuurwerk afval veegden de bewoners van de Hansenstraat bij elkaar op 1 januari. Deze opruimactie was een initiatief van leden van KAN.

Naar een sociale en duurzame stad

We staan voor de grote uitdaging om onze wereld leefbaar te houden. Hiervoor is een andere manier van samen leven nodig. Van ongebreidelde groei, globalisering, gemak en ‘alles moet kunnen’, naar duurzame groei, regionalisering, beweging en bewust genieten. Hoe meer mensen dit willen en in actie komen, hoe sneller we samen doelen gaan bereiken. Doe Mee met Klimaat Actie NU.

Verkiezingscampagne Klimaat Actie Nu, 2022
Verkiezingscampagne Klimaat Actie Nu, 2022
World Cleanup day Leiden 2022
Klimaatmars Rotterdam 2022

Met een kleine actieve groep hebben we aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 meegedaan. We behaalden niet genoeg stemmen voor een gemeenteraadszetel (500 stemmen kwamen we tekort). Klimaat Actie NU gaat door als politieke beweging Dit doen wij door concrete acties, zoals het meedoen met World Clean up day, meelopen met klimaat marsen, ons actief bemoeien met de politiek, maar ook door samen met mensen in de stad na te denken over en te werken aan onze toekomst, waarbij het klimaat een belangrijke rol speelt, maar ook de hervorming van onze economie, waar winsten ondergeschikt zijn aan welzijn, gezondheid, een gezonde en prettige leefomgeving.

onze reactie op het college akkoord van Leiden

Het nieuwe beleidsakkoord 2022-2026 Samen leven in Leiden borduurt voort op de ingeslagen weg van het vorige college. En dat terwijl sinds de vorige verkiezingen 2018 zoveel is gebeurd in de stad en de wereld; een pandemie en een oorlog op Europees grondgebied maken het meer dan urgent om een aantal zaken fundamenteel anders aan te pakken. Voor  Klimaat Actie Nu gaat het dan vooral om energie, klimaat , sociale samenhang in de stad en betrokkenheid van burgers.

Wat vinden we OK aan het collegeprogramma?

Woningbouw, aanpak energiearmoede (verduurzamen sociale huurwoningen) en het creëren van een sociale en leefbare stad zijn belangrijke speerpunten. Het instellen van een burgerberaad voor de energietransitie is een hele mooie stap in de richting van meer betrokkenheid van burgers. Het betrekken van burgers bij gemeentelijke plannen door van onderaf in de buurten samen met mensen deze plannen te ontwikkelen gaat dit college blijkbaar een grote stap te ver.

De vergroening van de stad en het verder autoluw maken van de stad zijn noodzakelijke maatregelen om de stad leefbaar te houden, ook dit is een voortzetting van eerder ingezet beleid.

De sociale onderwerpen zoals schuldhulpverlening en armoede bestrijding worden voortgezet. Preventie bij de jeugdhulpverlening wordt het uitganspunt, hiervoor zullen wel de nodige middelen moeten komen, pas dan maakt deze aanpak een goede kans. 

Zorgen

Toch is Klimaat Actie Nu niet gerust op de bouwambities van dit college. “Nieuwe woningen zijn in de regel duurzaam”, zo staat het in het akkoord. betekent dit dat woningen altijd duurzaam gebouwd worden of is er hiermee de mogelijkheid dat er ook van deze regel afgeweken kan worden?( zoals dit bijvoorbeeld ook bij het LEAD project het geval is). Te hoge gebouwen zijn niet duurzaam te bouwen op dit moment omdat er te weinig ruimte is om in de eigen energievoorziening te voorzien. Toch zal de ruimte er blijven om hoger dan de vastgestelde 70 meter te bouwen. 

Energiearmoede bestrijden

Bij de energietransitie zal de gemeente zich, met wijkamassadeurs, vooral gaan richten op buurten waar minder draagkrachtigen wonen. Een mooi streven om juist in deze buurten aan de slag te gaan, mensen met meer draagkracht kunnen immers zelf de energietransitie bekostigen. Er zijn echter in de afgelopen jaren veel projecten gestart in diverse buurten om met energiecoöperaties te gaan werken, gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen, een gezamenlijk warmtenet aan te leggen etc.. Dit is voor een groot deel in gang gezet door de wijkambassadeurs. Zij zijn dus in alle buurten nodig. Hun inzet is noodzakelijk om overal de energietransitie aan te jagen te doen slagen. Daarvoor is meer geld nodig en daar lijkt het college niet voor te kiezen.

De energietransitie begint van onderaf

De keuzevrijheid van individuele burgers voor hun energievoorziening wordt ingeperkt. Zo staat in het beleidsakkoord: “Ook vinden wij het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk en voor zover dit geen strijdigheid met de Warmtevisie oplevert zelf hun schone energiebron kunnen kiezen.” De Warmtevisie is leidend en daarin staat dat de WarmetelinQ+ uit Rotterdam een noodzakelijke warmtevoorziening zal worden, de belangen zijn zo groot dat het lastig wordt voor individuele inwoners om een eigen keuze te maken, want dat zou kunnen betekenen dat de WarmtelinQ+ niet rendabel kan worden en dat zou dan dus strijdig met de warmtevisie kunnen zijn. 

De Leidse Donut?

De circulaire economie komt er wel heel erg bekaaid van af in het collegeakkoord. In dat hoofdstuk worden slechts zaken opgesomd die het vorige college al was begonnen: statiegeldbekers, hergebruik van grondstoffen en herbruikbare grondstoffen. Over de noodzaak om de economie radicaal om te gooien, zoals men dat in BV Amsterdam probeert te doen met het donut model wordt geen woord gerept. Voor een circulaire economie is het noodzakelijk om alle aspecten van de samenleving aan te pakken. Zo zou er ingezet kunnen worden op een netwerk van repairshops die in het centrum van de stad en in de buurten actief zijn. Bij bouwprojecten moet slechts nog met ontwikkelaars in zee gegaan worden die circulair, duurzaam en energieneutraal bouwen. Vervuilende bedrijven moeten gedwongen worden, door middel van belastingen om het productieproces te verduurzamen, op alle daken van bedrijfsgebouwen moeten zonnepanelen worden gelegd, hiermee wordt een hoop ruimte (zonneweiden) bespaard. Er moet een goed systeem voor duurzame stadsdistributie worden opgezet. Verpakkingsvrije winkels moeten worden gestimuleerd. Er moet een gemeentelijk beleid ontwikkeld worden om gezonde (duurzame) voeding (minder vlees) te stimuleren, voor ons afval (met name plastic) moet naar een duurzame verwekings en inzamelings methode worden gezocht etc. 

Klimaat Actie Nu stelt voor om in de komende college periode van de gehele stad een duurzaamheidsscan te maken, waarin alle facetten van de samenleving worden doorgelicht zodat er een goed doordacht en duurzaam plan kan worden ontwikkeld voor de circulaire stad van de toekomst. Burgers moeten hier uiteraard nauw bij betrokken worden.

De wereld staat in brand maar het college bouwt voort op oud beleid

Een echte visie op de toekomst ontbreekt in dit beleidsakkoord, hiervoor is het nodig om onze economie om te vormen naar een echt sociale en duurzame economie. Met de oplossingen uit dit beleidsakkoord worden een hoop symptomen bestreden, maar fundamenteel zal er weinig veranderen. 

Klimaat Actie Nu heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022, op een paar honderd stemmen na, net geen zetel behaald. De beweging gaat door, met het initiëren en ondersteunen van duurzaamheids- en energiebesparingsactiviteiten in Leiden. Wij zijn er van overtuigd dat de kennis, ervaring en creativiteit van bewoners moet worden gebundeld. Door lokaal samen te werken zien mensen in dat 1 + 1 veel meer is dan 2. Dat leidt tot een slimme, duurzame, sociale en inclusieve stad.

Leiden kan een van de steden worden waar de omslag naar een echt duurzame samenleving start. Leiden als broedplaats van nieuwe, innovatieve en inspirerende initiatieven. Waarbij iedereen in de stad wordt betrokken en steeds meer Leidenaren zich realiseren dat een duurzame levensstijl de kwaliteit van hun leven fors heeft verbeterd! Een stad waar de uitdaging om als Nederland de 17 miljoen inwoners met een gemiddelde ecologische voetafdruk van 5 hectare te laten passen binnen de draagkracht van de 14 miljoen hectare die ons land te bieden heeft.